Waar vind ik informatie rond wetgeving ?

Wat moet er in mijn EHBO-koffer zitten?

Vroeger werd de inhoud van de EHBO-koffer door de wet bepaald. Vandaag is dit niet langer zo en dient de werkgever op basis van een risicoanalyse zelf te bepalen welk EHBO-materiaal in welke hoeveelheid aanwezig moet zijn (afhankelijk van bezetting, risico’s, aanwezige personen, …).

De door het FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg aangeraden minimuminhoud van de EHBO-koffer staat beschreven in haar brochure rond eerste hulp op het werk.

 

Welke documenten moet ik bezorgen aan spmt arista ?

 • Een personeelslijst: de volledige personeelslijst die u trimestrieel aan de RSZ bezorgt, met naam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum en functie van de personeelsleden. Deze lijst is zeer belangrijk; ze is de basis voor een correcte uitnodiging van uw werknemers voor het gezondheidsonderzoek en voor een correcte facturatie van onze diensten. Wijzigingen kan u doorgeven aan ons databasecenter via fax: 02 538 79 32 of via e-mail: dbc@spmt-arista.be
 • Een ongevalsfiche die opgemaakt wordt na elk ongeval met minstens één dag werkongeschiktheid, de dag van het ongeval niet inbegrepen
 • Een bewijs van zwangerschap voor het vrouwelijk personeel dat onderworpen is aan de arbeidsgeneeskunde

Kan een re-integratietraject enkel worden toegepast bij een Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (TAO) die gestart is in 2017 ? Op de website van de regering valt immers te lezen dat de TAO’s van 2016 pas in 2018 kunnen worden behandeld ?

Dit hangt af van de persoon die vraagt om een re-integratietraject :

Werknemers hebben de mogelijkheid om een re-integratietraject aan te vragen vanaf 1 januari 2017, ongeacht de datum waarop hun arbeidsongeschiktheid is gestart. Hetzelfde geldt voor de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Werkgevers hebben de mogelijkheid om een re-integratietraject op te starten vanaf 1 januari 2017 voor de ongeschiktheden (met een minimale duur van 4 maanden) die ten vroegste zijn gestart op 1 januari 2016. Voor ongeschiktheden die gestart zijn vóór 1 januari 2016, zullen ze pas een re‑integratietraject kunnen opstarten vanaf 1 januari 2018.

Hoe blijf ik op de hoogte van nieuws over gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk?

Abonneer u gratis op onze maandelijkse elektronische nieuwsbrief ACTUASCAN.

Wie is verantwoordelijk voor het welzijn van uitzendkrachten?

Uitzendkrachten moeten op eenzelfde bescherming kunnen rekenen als alle andere werknemers.

De inlener moet een werkpostfiche bezorgen aan het uitzendbureau, zodat het geïnformeerd is over de risico’s. Deze werkpostfoche is verplicht voor functies waarvoor er een medisch toezicht vereist is.

Het uitzendkantoor is verantwoordelijk voor het leveren van werknemers conform de gevraagde beroepskwalificaties.

Wat betreft het onthaal van de uitzendkracht staat de inlener in voor de praktische aspecten die bij de specifieke tewerkstelling horen: hij moet het onthaal organiseren. Een ‘peter’ moet worden aangesteld die de uitzendkracht kan inlichten en begeleiden.

De uitzendkracht moet van de inlener alle nodige info krijgen rond risico’s, veiligheid, gevaarzones, evacuatieplan, meldpunt bij gevaar en incident. Hij moet van de inlener de nodige opleiding krijgen. Tevens moet de inlener alle nodige informatie verschaffen m.b.t. het welzijn van de uitzendkracht.

De preventieadviseur en preventieadviseur-arbeidsgeneesheer moeten worden ingelicht over de aanstelling van de uitzendkracht.

Het uitzendbureau licht, wat betreft het onthaal, de uitzendkracht in over de algemene aspecten: procedures rond arbeidsongeval, ziekte, zwangerschap, etc.

De inlener en uitzendbureau komen contractueel overeen wie de verschaffing en onderhoud van werkkledij en de verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen verzorgt.

Voor preventiemaatregelen, toezicht op werkkledij, dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en voor alle wat arbeidsongevallen betreft, is de inlener verantwoordelijk.

Voor iedere uitzendkracht die onderworpen is aan het gezondheidstoezicht, moet ook een centraal beheerd medisch dossier opgesteld worden.

Bepaalde werkzaamheden zijn verboden voor uitzendkrachten, in het bijzonder de afbraak en de verwijdering van asbest.

Wanneer en waarom zich aansluiten bij spmt arista ?

Een werkgever is verplicht, zodra hij 1 werknemer in dienst neemt, zich aan te sluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk wanneer hij intern niet beschikt over de noodzakelijke deskundigheden vermeld in de welzijnswet van 4 augustus 1996.

Deze wet en haar uitvoeringsbesluiten van 31 maart 1998 verplicht de werkgever te waken over het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk. Daarvoor moet hij beschikken over experten in arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale aspecten verbonden aan het werk. Indien hij niet intern over deze experten beschikt, kan hij hiervoor een beroep doen op spmt arista.

Voor meer info, contacteer onze commerciële dienst via  info@spmt-arista.be .

Wat gebeurt er wanneer de werknemer het re-integratieplan weigert, terwijl de arbeidsgeneesheer meent dat de voorgestelde functie geschikt is ?

Er zijn twee stappen :

De re-integratiebeoordeling tussen de Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer (PA-AG), de werknemer (beoordeling) en de andere actoren (overleg), die leidt tot het Formulier Re-integratiebeoordeling (FRB).

Vervolgens het re-integratieplan, waarvoor de werkgever verantwoordelijk is. Gaat de werknemer ondanks het advies van alle andere tussenkomende partijen niet akkoord met het plan dat de werkgever heeft opgesteld, dan kan hij het steeds weigeren. Hij vermeldt dan de redenen waarom hij het plan weigert, maar dient er zich wel bewust van te zijn dat, in het geval van een beslissing C van de arbeidsgeneesheer (definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk, maar met de mogelijkheid om definitief een aangepast werk uit te voeren), zijn weigering een ontslag op grond van medische overmacht mogelijk maakt.

Welke diensten biedt het documentatiecentrum ?

Onze bibliothecarissen-documentalisten, gespecialiseerd in het domein van welzijn op het werk helpen u kosteloos bij uw documentatie- of informatieaanvraag.

Zij verstrekken u rechtstreeks de documentatie per e-mail of post, en/of verwijzen u door naar informatiebronnen en/of deskundigen.

 

 

Wat is een arbeidsmiddel?

Arbeidsmiddelen zijn alle machines, apparaten, gereedschappen en installaties die op de arbeidsplaats worden gebruikt. De werkgever is verplicht voor de veiligst mogelijke arbeidsmiddelen te kiezen. Men moet rekening houden met de gevaren van het arbeidsmiddel zelf, en ook de gevaren aanwezig in  de omgeving waarin het gebruikt wordt. Ook andere aspecten, zoals de ergonomie, moeten onderzocht worden.

Werknemers die met arbeidsmiddelen werken moeten een adequate opleiding krijgen, en over de nodige informatie (bv gebruiksaanwijzing, risico’s,…) beschikken.

Bij de aankoop van nieuwe arbeidsmiddelen moet de werkgever erover waken dat zij voldoen aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen (aangegeven door CE-markering). Daarnaast zijn er voor bepaalde arbeidsmiddelen specifieke bijkomende bepalingen.

Bij de aankoop van een arbeidsmiddel dient de aankoopprocedure gevolgd te worden (KB arbeidsmiddelen van 1993 art. 8).  Als werkgever stelt u samen met de IDPBW en eventueel de preventieadviseur van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk de procedure op.

Onder arbeidsmiddel wordt verstaan:

 • Installaties
 • Machines
 • Mechanisch gereedschap
 • Handgereedschap
 • Werkuitrusting
 • Collectieve beschermingsmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Een inventaris geeft een overzicht van al deze arbeidsmiddelen.

 

Van welke diensten kan ik genieten als aangeslotene bij spmt arista?

spmt arista helpt ondernemingen om een preventie- en welzijnsbeleid op te zetten en biedt bijstand aan de werkgever en zijn werknemers bij de toepassing van de wettelijke bepalingen van het welzijn van de werknemers op het werk.

De diensten die spmt arista aanbiedt zijn afhankelijk van de grootte en de risico’s aanwezig in uw onderneming, evenals van de eventuele aanwezigheid van een opgeleide preventieadviseur.

Heeft u minder dan 50 werknemers in dienst? spmt arista biedt u volgende diensten:

 • Uitvoeren van een risicoanalyse in uw onderneming
 • Bezoeken van uw werkplaatsen en werkposten met adviezen en rapporten met de bevindingen
 • Uitvoeren van gezondheidsonderzoek bij uw werknemers en het toedienen van de verplichte inentingen
 • Hulp en advies bij het opstellen van alle wettelijke documenten: afleveren van rapporten zodat u in regel bent met de Inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Informatie en advies voor uw welzijnsbeleid
 • Ondersteuning door onze preventieadviseur-psycholoog voor de psychosociale risico’s

Heeft u 50 werknemers of meer in dienst? Onze commerciële dienst bezorgt u graag een aanbod op maat.

Meer informatie over alle diensten die spmt arista aanbiedt, vindt u onder 'Diensten'.

U kunt ook onze commerciële dienst contacteren via info@spmt-arista.be .

Moet de werknemer instemmen met het geplande overleg dat plaatsvindt voordat de PA-AG een beslissing neemt ?

Om de re-integratie te bevorderen wordt aanbevolen dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer overlegt met de behandelende geneesheer, de adviserend geneesheer of andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie (preventieadviseur-ergonoom, dienst HR, enz.). In het kader daarvan kan een uitwisseling van medische gegevens noodzakelijk zijn. Hoewel de behandelende geneesheer en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beiden gebonden zijn door het medisch beroepsgeheim, is de instemming van de werknemer noodzakelijk en er wordt aanbevolen om die toestemming te formaliseren op papier.

Hoe kan ik het documentatiecentrum contacteren ?

Via e-mail : doc@spmt-arista.be

Adres : spmt arista documentatiecentrum, Koningsstraat 196 te 1000 Brussel.

Wat zijn het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan?

 

Het globaal preventieplan beschrijft de activiteiten en de preventieve acties die uitgevoerd of ontwikkeld worden in de loop van de vijf volgende jaren. Dit plan moet regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd worden, als onderdeel van uw risicobeheerssysteem.

Als werkgever stelt u het plan samen met de hiërarchische lijn en Interne Dienst en de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk op. Daarna wordt het preventieplan voorgelegd aan het comité voor preventie en bescherming of aan het overlegcomité.

Het globaal preventieplan omvat:

 • de resultaten van de risicoanalyse
 • de vast te stellen preventiemaatregelen
 • de te bereiken doelstellingen
 • de nodige activiteiten en opdrachten voor het bereiken van die doelstellingen
 • de organisatorische, materiële en financiële middelen
 • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
 • de wijze waarop het globaal preventieplan wordt aangepast aan gewijzigde omstandigheden
 • de evaluatiecriteria van het beleid op het gebied van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

 

Het jaarlijks actieplan beschrijft de concrete uitwerking van de maatregelen over welzijn op het werk. Deze plannen worden reeds vooropgesteld in het globaal preventieplan. Als werkgever stelt u  het plan op, in overleg met:

 • de diensten preventie en bescherming op het werk
 • de hiërarchische lijn

 

Het jaarlijks actieplan bestaat uit:

 • de prioritaire doelstellingen over het preventiebeleid voor het volgende dienstjaar
 • de middelen en methodes om deze doelstellingen te bereiken
 • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
 • de aanpassingen in het globaal preventieplan als gevolg van:
  • gewijzigde omstandigheden
  • ongevallen en incidenten die zich in de onderneming hebben voorgedaan
 • het jaarverslag van het voorbije jaar van de interne dienst voor preventie en bescherming op he werk
 • de adviezen van het CPBW tijdens het voorbije jaar

 

 

Over welke documenten moet ik beschikken om in orde te zijn met de arbeidsinspectie?

 • Formulieren betreffende de geschiktheid van de werknemer voor de werkpost die hij bekleedt. Dit wordt door spmt arista naar de werkgever gestuurd na ieder medisch onderzoek van de werknemer.
 • Inentingskaarten: dit wordt afgeleverd telkens een werknemer een wettelijk voorgeschreven inenting krijgt.
 • Een personeelslijst: dit is een nominatieve lijst met de werknemers die onderworpen zijn aan het medisch toezicht.
 • Het aansluitingscontract en de bijlagen van spmt arista
 • Het globaal plan en het jaaractieplan
 • De risicoanalyse, die ook de risicoanalyse bevat voor de bescherming van zwangere werkneemsters en werkneemsters gedurende lactatieperiode
 • Activiteitenverslag

Op onze Prevention Portal-website kunnen onze klanten alle documenten die men moet voorleggen bij het bezoek van de arbeidsinspectie downloaden.

Heb ik recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering tijdens de procedure van re-integratie ?

In het verleden kon de werknemer tijdelijk werkloosheidsuitkeringen aanvragen omwille van medische reden. De RVA stond dit vroeger toe in 2 gevallen:

De werknemer is door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds arbeidsgeschikt verklaard, maar hervat het werk niet en betwist de beslissing van arbeidsgeschiktheid voor de arbeidsrechtbank.

De werknemer is arbeidsgeschikt verklaard in de zin van de ziekteverzekering maar is tijdelijk niet in staat het overeengekomen werk uit te voeren. Indien er geen passend vervangingswerk beschikbaar is, kan de werknemer uitkeringen aanvragen.

Recent werd een derde mogelijkheid toegevoegd :

     3. De werknemer is arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering maar is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren en een re-integratietraject is lopend. 

Concreet gaat het om volgende gevallen : arbeidsgeschikt maar definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk tijdens een lopend re-integratietraject

Voor de periode vanaf de aanvraag om een re-integratietraject tot aan de re-integratiebeoordeling door de arbeidsgeneesheer.

De arbeidsgeneesheer beslist dat de werknemer in staat is om bij de werkgever een ander werk of een aangepast werk uit te voeren :

Gedurende de termijn voor het aantekenen van het beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid;

Voor een periode voorafgaand aan het overmaken van het re-integratieplan aan de werknemer of voor de periode voorafgaand aan het einde van het re-integratietraject met een maximum van 12 maanden.

De arbeidsgeneesheer beslist dat de werknemer niet in staat is om een ander of aangepast werk uit te voeren : gedurende de termijn voor het aantekenen van het beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid.

Wie kan een beroep doen op het documentatiecentrum ?

 • Onze aangeslotenen
 • Studenten
 • Alle andere personen die op zoek zijn naar informatie over welzijn, gezondheid, hygiëne, ergonomie, veiligheid en psychosociale risico’s op het werk.

Waar vind ik de modeldocumenten om in orde te zijn met de wettelijke verplichtingen?

 Alle mogelijke documenten zijn voor onze aangeslotenen beschikbaar via ons klantenportaal (rubriek ‘prevention portal’).

Hoe sluit ik me aan bij spmt arista?

Het volstaat om het aansluitingscontract met bijlage en de personeelslijst in tweevoud in te vullen en op te sturen naar:

spmt arista vzw
t.a.v. Database Center
Koningsstraat 196
1000 Brussel

Vervolgens zenden wij u het door ons ondertekende contract en de bijlage voorzien van uw klantnummer terug.

Wat kan een werkgever doen als hij een re-integratietraject wil voorstellen en de tijdelijke arbeidsongeschiktheid loopt nog niet langer dan 4 maanden ? 

De werkgever dient gewoon te wachten tot die termijn ten einde is. Tenzij hij een attest van de behandelend geneesheer ontvangt waarin staat dat de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk.