Welke is de juiste houding voor beeldschermwerk?

10 gouden regels

1. Bewaar 50 tot 70 cm afstand van je scherm.

2. Plaats je scherm en toetsenbord recht voor je.

3. De bovenste boord van je scherm mag niet hoger zijn dan je ogen.

4. Plaats je scherm loodrecht ten opzichte van de vensters.

5. Plaats je toetsenbord zo plat mogelijk.

6. Laat vóór je toetsenbord 10 tot 15 cm plaats vrij voor steun van je voorarmen en polsen.

7. Stel je stoel op de juiste hoogte in: de hoogte van je ellebogen = de hoogte van je werkblad.

8. Controleer of je voeten plat op de grond of op een voetsteun kunnen rusten.

9. Reinig regelmatig je beeldschermoppervlak en je muis.

10. Vermijd om lang in dezelfde houding te blijven zitten. Beweeg regelmatig

 

Meer info in onze folder

 

Voor het gebruik van een draagbare computer is het raadzaam een extra toetsenbord muis én laptopverhoger te installeren om de 10 gouden regels te kunnen naleven.

Welke verplichtingen bestaan er rond arbeidsongevallen ?

Bij elk arbeidsongeval waarbij de werknemer 4 dagen arbeidsongeschikt is, moet een steekkaart worden opgemaakt. De preventieadviseur maakt de ongevallensteekkaart op. Een kopie wordt naar de afdeling Medisch Toezicht van spmt arista verstuurd. 

Arbeidsongevallenonderzoek: Elk ongeval op de werkplaats moet bestudeerd worden. Deze studie brengt de factoren, die een invloed hebben gehad op het ontstaan van het ongeval, in kaart. Op die manier kunnen er maatregelen volgen om soortgelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen. Als werkgever dient u ervoor te zorgen dat de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk het ongeval onmiddellijk onderzoekt.

In geval van een ernstig arbeidsongeval dient een omstandig verslag opgemaakt te worden.

Aangifte: Iedere  werkgever,  aangestelde  of  lasthebber  is  verplicht  om  een  arbeidsongeval  of  ongeval  op  de  arbeidsweg  aan  te geven binnen 8 dagen (dag 1 = dag na het ongeval) aan zijn verzekeraar. Een werkgever kan dit niet weigeren. Het slachtoffer kan in principe zelf ook een aangifte uitvoeren. Iedere werkgever is verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Waar vind ik opleidingen rond eerste hulpverlening ?

spmt arista werd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg  erkend als organisme dat opleidingen rond eerste hulpverlening mag geven.

Wij geven eveneens herscholingen en opleidingen over de automatische elektrische defibrillatie.

Raadpleeg onze informatiefiches :

Wat wordt bedoeld met "thermisch comfort"? Welke zijn de wettelijke vereisten?

Met ‘thermisch comfort’ wordt bedoeld de tevredenheid van de individuele werknemer over de thermische omstandigheden in zijn omgeving. Wanneer men het niet warmer of kouder hoeft te hebben, is men thermisch comfortabel.

Een brochure van het FOD WASO biedt heldere informatie over de verplichtingen inzake thermisch comfort.

 

Wordt de werkgever ingelicht over het resultaat van het gezondheidsonderzoek?

Zoals iedere arts is de arbeidsgeneesheer gebonden door het beroepsgeheim. De werkgever heeft dus geen inzage in het medisch dossier van de werknemer.

De communicatie tussen arbeidsgeneesheer en werkgever verloopt via het formulier voor gezondheidsbeoordeling.

Waar vind ik informatie over de installatie van een comité voor preventie en bescherming op het werk ?

U vindt deze informatie op deze pagina.

Zijn ergonomische werkomstandigheden een wettelijke verplichting ?

Ja. De werkgever moet alle maatregelen treffen die nodig zijn voor welzijn op het werk. De wettelijke basis voor deze verplichting ligt in de wet welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Deze wet heeft het over 7 domeinen die de noemer "welzijn op het werk" omvat : ergonomie is daar één van.

Bovendien wordt er in de wetgeving rond arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen benadrukt dat men ten volle de ergonomische beginselen in aanmerking moet nemen.

Ook in de wetgeving rond beeldschermwerken wordt het naleven van ergonomische beginselen benadrukt, onder andere wat betreft de programmatuur en de computer.

Hoe plan ik een onderzoek in ?

Het spmt arista Contact Center plant de periodieke medische onderzoeken van uw werknemers. Wij nodigen uw werknemers uit via mail of brief.

 

Contacteer ons

 

 

Wie kan zich laten inenten tegen de griep ?

Elke werknemer, en in het bijzonder personen die lijden aan een chronische aandoening zoals hartaandoeningen, diabetici, longpatiënten, nierpatiënten, personen ouder dan 50. De inenting wordt gelijkelijk aanbevolen aan personen die vaak in contact komen met voornoemde categorieën, zoals artsen en personeel uit de zorgsector.

Andere veelgestelde vragen over griep

Wat is ergonomie ?

Ergonomie gaat over de aanpassing van het werk aan de mens. Zij houdt zich bezig met

 • inrichting en aanpassing van de werkpost
 • fysieke belasting (beweging, kracht, hartslag)
 • werkomgeving (geluid, verlichting, klimaat)
 • mentale belasting door omgeving
 • werkorganisatie (inhoud, autonomie, ritme,…)

Door het werk aan te passen aan de mens verhoogt men tevredenheid, veiligheid, efficiëntie en productiviteit.

Is het mogelijk om mijn personeel te laten inenten door spmt arista ? Zijn bepâalde inentingen wettelijk verplicht ?

De risicoanalyse bepaalt of werknemers dienen te worden ingeënt. Er bestaan verplichte inentingen en facultatieve inentingen.

Verplichte inentingen

Voor werknemers die mogelijk blootgesteld worden aan biologische agentia.

Vraag een inenting aan voor uw werknemer(s)

 

Facultatieve inentingen

Een jaarlijkse inentingscampagne tegen de griep kan veel absenteïsme voorkomen.

spmt arista organiseert de campagne van A tot Z, op basis van een lijst van werknemers die interesse hebben in een inenting.

Contact

 

 

Heeft een inenting tegen griep een negatieve invloed op mijn natuurlijke weerstand ?

Nee. De inenting tegen de griep heeft geen negatieve uitwerking op de natuurlijke weerstand tegen de griep. Integendeel zelfs, het immuunsysteem wordt er door geactiveerd. Na een inenting, maakt het lichaam antilichaampjes aan tegen het virus.   

Andere veelgestelde vragen over griep

Wat is een Ergonomische Werkplaatsanalyse (EWA) ?

Een Ergonomische Werkpostanalyse is een uniek product ontwikkeld door spmt arista.

Onze preventieadviseur-ergonoom bezoekt elke beeldschermwerkpost in uw onderneming en legt rechtstreeks aan de werknemer uit hoe zijn werkpost en zithouding  ergonomisch verbeterd kan worden.

Deze interactieve module is tegelijkertijd een analyse van de werkpost en een opleiding met persoonlijk advies aan de beeldschermwerker.

Iedere beeldschermwerker wordt apart benaderd en de nodige aanpassingen van de werkpost worden indien mogelijk direct uitgevoerd.

De werknemer kan zijn vragen stellen en krijgt meteen een professioneel en bruikbaar antwoord.

De werkgever kan er dus vanuit gaan dat zijn werknemers goed ingelicht zijn over de ergonomie van hun werkpost en hoe die te verbeteren na een EWA.

De werkmethode is zeer geschikt voor een onderneming waar men moeilijk een grote groep werknemers tegelijk kan mobiliseren voor het volgen van een cursus.

Een EWA vergt ongeveer 10 minuten per werkpost. Het gezondheids- en werktevredenheidsprofijt dat het voortbrengt is groot.

Is gezondheidstoezicht een wettelijke verplichting ?

Gezondheidsonderzoek is verplicht in de volgende gevallen:

 • Periodiek: bij bepaalde beroepsgebonden gezondheidsrisico’s is de werknemer onderworpen aan het verplicht periodiek gezondheidsonderzoek. Meestal is dit jaarlijks, maar er bestaan uitzonderingen. Of men bepaalde gezondheidsrisico’s loopt, moet blijken uit de risicoanalyse. Er kunnen ook nieuwe risico’s ontstaan, wat ook opnieuw tot een gezondheidsonderzoek aanleiding kan geven.
 • Bij werkhervatting: voor onderworpen (zie bovenstaande) werknemers moet men ook na een afwezigheid van meer dan 4 weken (wegens ziekte, ongeval of zwangerschap) langsgaan bij de arbeidsgeneesheer. De arbeidsgeneesheer evalueert dan of de werknemer in staat is om zijn taken uit te voeren, en adviseert eventueel aanpassingen van de werkomstandigheden.
 • Voor elke werknemer: vòòr begin van de arbeidsovereenkomst of bij aanvang van een nieuwe taak
 • Wanneer de werknemer een ‘spontane raadpleging’ aanvraagt: telkens wanneer een werknemer een vermoeden heeft van werkgebonden gezondheidsproblemen kan hij een afspraak maken met de arbeidsgeneesheer. Dit geldt voor alle werknemers.
 • Zwangerschap en het geven van borstvoeding wanneer de risico-evaluatie uitwijst dat er een risico bestaat voor de zwangerschap of voor de borstvoeding. Ter info : beeldschermwerk betekent uiteraard geen risico voor zwangerschap of borstvoeding.

Kan ik griep krijgen zelfs als ik ingeënt werd ?

Nee. Het vaccin bevat componenten van inactieve virussen (die gedood werden). Niettemin, biedt het vaccin pas een optimale bescherming na twee tot drie weken na de inenting. Gedurende deze periode, kan u dus nog een griep opdoen, maar de kans is groot dat de ziekte dan minder kwaadaardig zal toeslaan dan wanneer het geval zou zijn geweest wanneer u niet gevaccineerd zou blijken te zijn geweest. Bovendien, het griepvaccin biedt geen bescherming tegen verkoudheden, hetgeen vaak verward wordt met griep.

Andere veelgestelde vragen over griep

Wat is een ernstig arbeidsongeval ?

Een ernstig arbeidsongeval is een ongeval dat zich voordoet op de arbeidsplaats zelf (ongevallen op de weg horen daar ook bij indien de verplaatsing een onderdeel is van de functie van de werknemer vb. chauffeurs, besteldiensten, verplaatsingen naar klanten) en dat wegens zijn ernst een grondig specifiek onderzoek vereist.

Het kan gaan om

 • Dodelijk ongeval
 • Een ongeval omwille van bepaalde afwijkende gebeurtenis
 • (zoals bvb elektrische storing, explosie, brand, overlopen, kantelen, lekken, vallen van hoogte, gegrepen of meegesleept door voorwerp of de vaart daarvan, breken, barsten, glijden, vallen, ineenstorten van voorwerp, OF
 • Een ongeval waarbij een bepaald voorwerp betrokken is (bv steigers, machines, wapens, dieren,…)
 • EN dat aanleiding geeft tot een blijvend letsel of bepaalde tijdelijke letsels (bvb botbreuk, vleeswonde, vergiftiging, verstikking,…)
 • Ongevallen op de weg van een naar het werk behoren niet tot deze categorie, tenzij de weg de arbeidsplaats is.

Wanneer is een werknemer 'onderworpen aan het gezondheidstoezicht' ?

Bij bepaalde beroepsgebonden gezondheidsrisico’s is de werknemer ‘onderworpen’ aan het verplicht periodiek gezondheidsonderzoek. Meestal is dit jaarlijks, maar er bestaan uitzonderingen. Of men bepaalde gezondheidsrisico’s loopt, moet blijken uit de risicoanalyse.

Dit zijn onder andere:

 • Werknemers met een veiligheidsfunctie (=werkposten die veiligheid en gezondheid van anderen in gevaar kunnen brengen)
 • Werknemers met een waakzaamheidsfunctie (=een functie waarbij een gebrek aan waakzaamheid gevaarlijk is)
 • Werknemers in contact met chemische agentia (bepaalde chemische producten bvb.)
 • Werknemers in contact met kankerverwekkende agentia
 • Werknemers in contact met biologische agentia (virussen bvb.)
 • Werknemers in contact met fysische agentia (bv. lawaai, trillingen, stralingen)
 • Werknemers die lasten moeten tillen of manipuleren
 • Nacht- en ploegenwerkers
 • Andere welbepaalde risico’s: moet blijken uit risicoanalyse

Ik ben zwanger, is het aangewezen me te laten inenten tegen griep ?

Als u zwanger bent, kan griep de gezondheidsrisico’s voor moeder en kind verhogen. Om deze reden wordt de inenting aanbevolen aan zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van de zwangerschap (na 13 weken) gedurende het griepseizoen (van december tot april).

 

Andere veelgestelde vragen over griep

Wie is verantwoordelijk voor de aankoop en het onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen?

De werkgever. Hij is verplicht de persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking te stellen, en verder staat hij ook in voor het onderhoud, reiniging, herstel en tijdig vervangen ervan.