Zoals u weet verscheen de nieuwe Codex over het welzijn op het werk op 2 juni 2017 in het Belgisch Staatsblad. Deze Codex brengt alle bestaande wetsbepalingen samen in één enkel wetboek.  

De nieuwe Codex is van kracht sinds 12 juni 2017, met een overgangsperiode van 2 jaar voor het aanpassen van de verschillende referenties naar bepalingen uit de koninklijke besluiten die opgeheven zijn door de Codex, en dan voornamelijk degene die vermeld worden in alle documenten en formulieren.

De nieuwe structuur en de doorlopende nummering maken het gemakkelijker om de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te raadplegen. De in de reglementering gehanteerde begrippen werden doorheen de hele Codex geharmoniseerd. De definities van deze begrippen zijn terug te vinden in Boek 1, Titel 1, Hoofdstuk 3.


Structuur van de nieuwe Codex

De nieuwe Codex bestaat uit 10 boeken die zelf onderverdeeld zijn in titels, hoofdstukken en afdelingen en, waar nodig, onderafdelingen.

Om het gebruik van de nieuwe Codex te vergemakkelijken, heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg per boek een concordantietabel opgemaakt.
Dit zijn de 10 boeken :


Hoe werkt de nieuwe nummering ?

De artikelen worden genummerd volgens de logica van de opbouw van de nieuwe Codex :

  • Het eerste cijfer (Romeins cijfer) verwijst naar het boek waartoe het artikel behoort.
  • Het tweede cijfer (Arabisch cijfer) verwijst naar de titel van het boek waartoe het artikel behoort.
  • Na een horizontale streep volgt dan het nummer van het artikel.

De referentie van een artikel volgt de volgende logica : Boek. Titel - Artikel. Bijvoorbeeld artikel I.1-1 verwijst naar artikel 1 in Boek I, titel 1.

De bijlagen worden op dezelfde wijze genummerd. De eerste twee cijfers verwijzen naar het boek en de titel, het derde cijfer verwijst naar het nummer van de bijlage. Bijvoorbeeld : bijlage I.3-1 - 1 verwijst naar pagina 1 van bijlage 1 bij boek I, titel 3.


Raadpleeg de nieuwe Codex over het welzijn op het werk :

 

BOEK I : ALGEMENE BEGINSELEN 

 

BOEK II : ORGANISATORISCHE STRUCTUREN EN SOCIAAL OVERLEG 

 

BOEK III : ARBEIDSPLAATSEN 

Het Koninklijk Besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen blijft voorlopig bestaan. Dat wil zeggen dat de bepalingen van kracht blijven en verder toegepast moeten worden. In een later stadium wordt ook dit K.B. gradueel overgenomen in de nieuwe Codex in boek III, titel 7. Zolang het K.B. niet wordt opgeheven, is het aangewezen om te verwijzen naar het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 en niet naar de oude Codex (titel III, hoofdstuk 5).

BOEK IV : ARBEIDSMIDDELEN 

 

BOEK V : OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA 

 

BOEK VI : CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN REPROTOXISCHE AGENTIA 

 

BOEK VII : BIOLOGISCHE AGENTIA 

 

BOEK VIII : ERGONOMISCHE BELASTING 

 

BOEK IX : COLLECTIEVE BESCHERMING EN INDIVIDUELE UITRUSTING 

 

BOEK X : WERKORGANISATIE EN BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEËN

Bron : FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.