Werknemers die arbeidsongeschikt zijn verklaard kunnen vragen een re-integratietraject te starten. De wettelijke basis hiervoor is de Codex voor welzijn op het werk, Boek 1, Titel 4.

Om een re-integratietraject aan te vragen, zie hieronder in de rubriek "Start van de procedure".

 

Wie is betrokken bij het re-integratietraject ? 

(I.4-73)

 • Een werknemer die het overeengekomen werk tijdelijk niet meer kan uitoefenen, en voor wie een aangepast of een ander werk moet worden gezocht.
 • Een werknemer die definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk, op basis van een attest van de behandelend geneesheer, of na een beslissing van de arbeidsgeneesheer. In dit geval dient een definitieve oplossing te worden gezocht in de vorm van een aangepast of een ander werk.

Dit wettelijk kader is niet van toepassing op de werkhervatting na een arbeidsongeval of een beroepsziekte.

 

Start van de procedure

(artikels I.4-73, §1 en §2)  

Er zijn drie mogelijke manieren om in te stappen in het re-integratietraject :

 • op vraag van de werknemer zelf of van zijn behandelend geneesheer, ongeacht de duur van de arbeidsongeschiktheid.
 • op vraag van de adviserend geneesheer van de mutualiteit, indien deze van mening is dat de werknemer in aanmerking komt voor re-integratie op basis van criteria bepaald in de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; een eerste evaluatie van deze mogelijkheid wordt voorzien ten laatste 2 maanden na ontvangst van het ongeschiktheidsattest (het attest dat aan de mutualiteit moet worden overgemaakt aan het einde van de periode van gewaarborgd loon).
 • de werkgever kan een re-integratietraject opstarten, ten vroegste vanaf 4 maanden na aanvang van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, of vanaf het ogenblik waarop de werknemer hem een attest van zijn behandelend geneesheer bezorgt waaruit de definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren blijkt.

De arbeidsgeneesheer moet de andere partijen verwittigen vanaf het ogenblik dat hij een re-integratieverzoek heeft ontvangen.

 

Een re-integratietraject aanvragen voor een werknemer (aanvraag door de werkgever)

U vindt hieronder het formulier om een re-integratietraject voor een werknemer aan te vragen -->

Formulier om re-integratietraject aan te vragen

Verstuur het ingevulde formulier (ingescand, met handtekening), alsook een kopie van de nodige attesten (ziekteattesten van de 4 laatste maanden voorafgaand aan uw aanvraag, en, indien van toepassing, het attest van definitieve ongeschiktheid) naar reintegration@spmt-arista.be  of per post naar spmt arista (Koningsstraat 196 te 1000 Brussel) om een re-integratietraject aan te vragen.

 

Een re-integratietraject aanvragen voor een werknemer (aanvraag door de werknemer)

U vindt hieronder het formulier om een re-integratietraject voor een werknemer aan te vragen -->

Formulier om re-integratietraject aan te vragen

Verstuur het ingevulde formulier (ingescand, met handtekening) naar reintegration@spmt-arista.be of per post naar spmt arista (Koningsstraat 196 te 1000 Brussel) om een re-integratietraject aan te vragen.

 

Re-integratiebeoordeling door de arbeidsgeneesheer

(artikels I.4-73 §3, §4 en §5)

De arbeidsgeneesheer nodigt de betrokken werknemer zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek, uit voor een “re-integratiebeoordeling”. Het gaat om een medisch onderzoek en een gesprek met als doel de resterende capaciteiten van de werknemer te onderzoeken, te beslissen of een werkhervatting kan worden overwogen en de re-integratiemogelijkheden op dezelfde post te onderzoeken, desgevallend in de vorm van een aangepast of ander werk. De verplaatsingskosten van de werknemer verbonden aan deze beoordeling zijn ten laste van de werkgever.

Op basis van het onderzoek van de werknemer, het bezoek aan de werkpost en het overleg met de andere betrokken actoren (behandelend arts, adviserend geneesheer van de mutualiteit, interne preventieadviseur en andere preventieadviseurs van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) maakt de arbeidsgeneesheer een verslag op van zijn bevindingen en voegt dit verslag toe aan het gezondheidsdossier van de werknemer..

 

Beslissingen die de arbeidsgeneesheer kan nemen

 1. De werknemer kan op termijn het overeengekomen werk hervatten, desgevallend mits aanpassing van de werkpost. Hij is in staat om in tussentijd bij de werkgever een aangepast of ander werk uit te voeren (BESLISSING A).

 2. De werknemer kan op termijn het overeengekomen werk hervatten, maar hij is niet in staat om in tussentijd bij de werkgever enig aangepast of ander werk uit te voeren (BESLISSING B).

 3. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, maar is in staat om bij de werkgever een aangepast of een ander werk uit te voeren (BESLISSING C).

 4. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten en is niet in staat om bij de werkgever enig aangepast of ander werk uit te voeren (BESLISSING D).

 5. Het is om medische redenen niet opportuun is een re-integratietraject op te starten en de situatie zal binnen een termijn van 2 maanden moeten worden herbekeken (maar deze beslissing kan niet worden genomen wanneer de re-integratie op verzoek van de adviserend geneesheer gebeurt (BESLISSING E).

 

Termijn voor de re-integratiebeoordeling

De arbeidsgeneesheer heeft een maximumtermijn van 40 werkdagen na ontvangst van het re-integratieverzoek om te zorgen voor het onderzoek van de werknemer en van de werkpost, het overleg met de andere betrokken actoren, en het bezorgen van de re-integratiebeoordeling aan de werkgever en werknemer.

 

Beroep tegen de beslissing van de arbeidsgeneesheer

(artikel I.4-75)

In het geval van een beslissing tot definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk (BESLISSING C of D) heeft de werknemer 7 werkdagen om een beroep in te dienen met een aangetekende brief aan de bevoegde geneesheer sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk, en verwittigt ook de werkgever. De uitvoering van het traject wordt opgeschort totdat de beroepsprocedure afgerond is. Een beslissing dient genomen te worden uiterlijk binnen een termijn van 31 werkdagen na de indiening van het beroep; de geneesheer sociaal inspecteur neemt de uiteindelijke beslissing op in een verslag dat in het gezondheidsdossier van de werknemer wordt bewaard. Er wordt onmiddellijk een kopij doorgestuurd naar de werkgever en de werknemer. Tijdens een re-integratietraject kan de beroepsprocedure slechts één keer worden aangewend.

 

Overleg en opmaak van een re-integratieplan

(artikel I.4-74)

De werkgever maakt een re-integratieplan op in overleg met :

 • de werknemer
 • de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
 • de andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie.

Wanneer het gaat om een tijdelijke ongeschiktheid voor het overeengekomen werk, dan maakt de werkgever dit plan op vanaf de ontvangst van de re-integratiebeoordeling. Wanneer een beroepsprocedure kan worden ingediend in het geval van een definitieve ongeschiktheid, dan maakt de werkgever dit plan op na het verstrijken van de termijn voor het instellen van een beroep (zie supra).

Het re-integratieplan bevat één of meerdere van de volgende maatregelen op een zo concreet en gedetailleerd mogelijke wijze :

 • een omschrijving van de redelijke aanpassingen van de werkpost
 • een omschrijving van het aangepast werk, in het bijzonder het volume van het werk en het uurrooster waaraan de werknemer kan worden tewerkgesteld en, in voorkomend geval, de progressiviteit van de maatregelen
 • een omschrijving van het ander werk, in het bijzonder de inhoud van het werk dat de werknemer kan uitvoeren, evenals het volume van het werk en het uurrooster waaraan de werknemer kan worden tewerkgesteld
 • de aard van de voorgestelde opleiding met het oog op het verwerven van de competenties die moeten toelaten dat de werknemer een aangepast of ander werk kan uitvoeren
 • de geldigheidsduur van het re-integratieplan. Zolang het re-integratieplan blijft gelden, zal de uitvoering ervan dienen te worden opgevolgd door de arbeidsgeneesheer.

De werkgever bezorgt het re-integratieplan aan de werknemer binnen de volgende termijn na ontvangst van de re-integratiebeoordeling :

 • maximaal 55 werkdagen wanneer het gaat om een tijdelijke ongeschiktheid. 
 • maximaal 12 maanden wanneer het gaat om een definitieve ongeschiktheid.

De werknemer beschikt over een termijn van 5 werkdagen om al dan niet met het voorgestelde plan in te stemmen. Indien de werknemer niet instemt met het re-integratieplan, vermeldt hij in het plan de redenen van zijn weigering.

Indien de werkgever beslist om geen re-integratieplan op te maken, omdat hij meent dat dat technisch of objectief onmogelijk is of om gegronde redenen, moet hij dit vermelden in een verslag dat wordt bezorgd aan de werknemer en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer binnen dezelfde voornoemde termijnen. Dit verslag moet ter beschikking worden gesteld van de ambtenaren belast met het gezondheidstoezicht (FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg).

 

Mogelijke gevolgen van het niet kunnen aanbieden van een re-integratieplan of van het weigeren van het re-integratieplan door de werknemer

 1. Een werknemer die tijdelijk arbeidsongeschikt was voor het overeengekomen werk (BESLISSING A) maar voor wie de werkgever geen aangepast/ander werk kan voorstellen, zal in principe (afhankelijk van de beoordeling door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds) arbeidsongeschikt blijven
 2. Bij een werknemer die definitief ongeschikt wordt geacht voor het overeengekomen werk (BESLISSING C)

  • aan wie door zijn werkgever geen aangepast/ander werk kan worden aangeboden
  • of die het voorgestelde re-integratieplan heeft geweigerd

In die twee gevallen is het re-integratietraject definitief beëindigd. De werkgever kan beslissen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen op grond van medische overmacht, maar hij is daartoe niet verplicht.

Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op grond van medische overmacht, kan de werknemer die daarmee niet akkoord is, zich steeds wenden tot de arbeidsrechtbank.

Nog vragen rond re-integratie ? Contacteer doc@spmt-arista.be

 

Bronnen :